هزینه های زندگی در اسپانیا ذر سال 2022

اقامت اروپا با کمترین هزینه

 

It’s so important to consider the cost of living in Spain before you make the move over here – so that you can assess whether or not you will actually be better off in the Mediterranean. Much of Europe has experienced an increase in the cost of living over the last decade or so – but this has seemingly levelled off in Spain in recent months; generally Spain is much cheaper than most other Eurozone countries, especially France, the Netherlands, Belgium and Germany.

قبل از اینکه قصد مهاجرت کنید‚ بسیار مهم است که هزینه زندگی در اسپانیا را در نظر بگیرید - به طوری که می توانید ارزیابی کنید که آیا در واقع درمناطق مدیترانه ای وضعیت بهتر خواهد شد یا خیر. بخش عمده ای از اروپا در طول ده سال گذشته افزایش هزینه های زندگی را تجربه کرده است - اما این مربوط به کشور اسپانیا نمیباشد؛ به طور کلی اسپانیا بسیار ارزان تر از سایر کشورهای منطقه یورو، به ویژه فرانسه، هلند، بلژیک و آلمان است.

 

 

 


برای محاسبه ارزش قیمت شاخص هر شهر با تعیین ارزش 100 به یک شهر مرجع ( در اینجا شهر مرجع پراگ است) شروع میکنیم. پس از تعیین نقطه مرجع ارزش قیمت شاخص هر شهر در پایگاه داده با مقایسه هزینه زندگی خود و هزینه ی زندگی در پراگ محاسبه میشود.بنابراین اگر شهری دارای شاخص قیمت 134 باشد این بدان معناست که زندگی در ان 34 درصد از زندگی در پراگ گران تر است.