سیستم تامین اجتماعی در اسپانیا

در سیستم تامین اجتماعی اسپانیا کارمندان بسته به پولی که ماهیانه پرداخت می کنند از مزایا و امتیازات خاصی برخوردار میشوند. این وظیفه کارفرما است که کارمندان خویش را در سیستم تامین اجتماعی  ثبت نام کند. برای اینکه بتوانید در این سیستم ثبت نام کنید ابتدا باید شماره NIE داشته باشید. کارفرما سهم شما را از میزان دستمزد ماهیانه کسر کرده و به حساب اداره تامین اجتماعی واریز مینماید. بسیاری از کارفرمایان در اسپانیا پول را بصورت نقدی به کارگران پرداخت می کنند که این کارگران نمی توانند واجد شرایط خدمات تامین اجتماعی باشند.

افرادی که هزینه تامین اجتماعیشان را خودشان پرداخت می کنند باید به  نزدیکترین دفتر تامین اجتماعی مراجعه کرده و فرم های مورد نیاز را تکمیل نمایند. این کار برای افرادی که به خوبی اسپانیایی صحبت نمیکنند ممکن است بسیار سخت باشد بنابراین بهتر است یک وکیل برای خدمات مورد نظرشان استخدام نمایند. افرادی که در کشور انگلستان در سیستم تامین اجتماعی ثبت نام کرده باشند  قادر خواهند بود تا برای دو سال  در اسپانیا به کار مشغول شده و در این مدت از مزایای مراقبت های پزشکی استفاده نمایند .

سیستم برای کسانی که خودشان هزینه را پرداخت می کنند با نام طرح خویش پرداخت شناخته می شود و افرادی که خودشان هزینه را پرداخت می کنند باید سهم خیلی بیشتری را پرداخت نمایند چرا که کارفرمایی ندارند تا این مقدار را برای آنها افزایش دهد. حداقل میزان پرداخت ها را هر ماه بسته به میزان درآمد بازنگری می کنند .

به طور معمول به منظور اینکه بتوانید از مزایایی بیکاری در اسپانیا بهره مند شوید باید حداقل 6 ماه در یک شرکت در اسپانیا کار کرده باشید. شما تنها برای دوره محدودی از زمان می توانید ادعای مزایای بیمه بیکاری را داشته باشید که این دوره هم بستگی به طول مدت کاری شما و میزان پولی که به تامین اجتماعی پرداخت کرده اید دارد. به منظور برخورداری از مزایای بیکاری باید در موسسه اشتغال این کشور به نام INEM  ثبت نام کنید و  این کار را حداکثر ظرف مدت 15 روز از زمان بیکاری انجام دهید. اگر خودتان خواستار ترک کارتان شده باشید مستحق دریافت مزایای بیکاری نخواهید بود .

پرداخت منظم پول تامین اجتماعی همچنین شما را مستحق استفاده از مزایایی چون مزایای پرداخت هزینه بیماری، مزایای زایمان، بازنشستگی سالمندان و همچنین دریافت غرامت برای  آسیب دیدگی صنعتی، مزایای مرگ و میر و هرگونه ادعای معتبر دیگر خواهد کرد . مزایای زایمان می تواند حداکثر برای 16 هفته مطالبه شود، در این مدت قرار داد کاری شما به حالت تعلیق در خواهد آمد. مرخصی بیشتر برای افرادی که چند فرزند به دنیا بیاورند امکانپذیر است و در این مدت کارفرما موظف است شرایط کاری شما را حفظ کند .

تصور می شود که کارمندان و کارگران شرایط بهتری در سیستم تامین اجتماعی دارند و کارفرما می تواند این افراد را در لیست نفرات خود اضافه نماید. دولت اسپانیا برنامه هایی برای انواع  کارگران مانند افرادی که ارتش و یا فعالیت های اجتماعی کار می کنند دارد .

سیستم تامین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی هم می شود و برای اینکه شما بتوانید این حقوق را مطالبه نمایید باید حداقل 15 سال پول پرداخت نمایید. مقدار حقوق بازنشستگی به میانگین پرداخت های 8 سال اخیر قبل از بازنشتگی بر می گردد. اغلب افراد پرداخت های بالاتری را در این دوره زمانی انتخاب می کنند .

 آغاز یک کسب و کار در اسپانیا

اخذ اقامت اسپانیا

ثبت شرکت در اسپانیا

خرید ملک در اسپانیا و اخذ اقامت

آب و هوا در اسپانیا

جهت مشاوره حضوری با کارشناسان ما در تماس باشید.

 

In their social security system, employed people pay monthly a special amount of money which gives them the right to receive some benefits. The amount of benefits each person may request depends on the amount of money they pay per month. The employers must enroll their employees in the social security system. In order to register on this system, you must have the NIE number (external identification number). The employer must deduct your contribution from your monthly income and pay it to the Social Security Board. There are many employers in Spain who pay wages in cash, so their employees do not qualify for social security services. 

Individuals who pay their own social security fees must refer to a social security office in their neighborhood and fill in the required forms. This can be very difficult for people who cannot speak Spanish very well, so they should hire an agent. For people who pay the fees themselves, minimum services are considered, and this amount is reviewed periodically. Individuals enrolled in the social security system in the UK are able to work in Spain for two years and will benefit from medical care in this period.

Those who pay the fees themselves have to pay higher amount of money because there is no employer to increase the fees for them. The minimum amount of payments is changed each month depending on the amount of income.

Typically, you must work at a company in Spain for at least 6 months if you want to use unemployment benefits in Spain. You can apply for unemployment benefits only for a specified period of time, depending on your working experience and the amount of money you have paid for social security. In order to receive unemployment benefits, you must register on INEM. Do it within 15 days of unemployment. If you have asked to leave your job, you will not be entitled to unemployment benefits.

If you pay social security payments regularly, you will be entitled to use many benefits such as treatment payment, maternity benefits, retirement benefits, as well as compensation for injuries occurred in industrial workshops, mortality benefits and some others. Maternity benefits can be requested for a maximum of 16 weeks, during which your employment contract will be suspended. It is possible to provide more leave for people who have several children and during this time the employer is obliged to maintain your working occupation.

It is believed that employees and workers have better conditions in the social security system, and the employers add them to the social security list. The Spanish government has plans for a variety of workers, such as those who work in the army or social activities.

Pensions are also included in social security system, and you need to pay fees to social security board for at least 15 years if you want to request the benefits. The amount of the pension you receive equals to the fees you pay for 8 years before retirement. Thus most people pay higher fees during this time period.

 درخواست اقامت یونان با اثبات تمکن مالی ودرآمد


بیمه در اسپانیا

Last modification: چهارشنبه 24 مرداد 1397